PARTNERĪBA

Partnerība

“STREAMpreneur” projekts apvieno partnerus no piecām Eiropas valstīm: Vācijas, Kipras, Dānijas, Latvijas un Itālijas. Visi projekta partneri ir saistīti ar uzņēmējdarbības jomu un savā darbībā izmanto dažādas pieejas un metodes. Daži no partneriem darbojas STE(A)M izglītības jomā. Apzinoties jauniešu un sabiedrības vajadzības, kā arī inovatīvu mācīšanās pieeju priekšrocības, partneri uzskata, ka “STREAM Entrepreneurship” programmas ieviešana var piedāvāt ļoti daudz iespēju gan jauniešiem, gan sabiedrībai.

HeurekaNET, Vācija

HeurekaNET (projekta koordinators) – kopš dibināšanas 2000. gadā HeurekaNET īsteno  jaunas pieejas un metodes mūžizglītības jomā un sniedz ieguldījumu mācīšanās kultūras un mācīšanās infrastruktūras attīstībā. Inovāciju ieviešana izglītībā, pieprasītāko kompetenču analīze, īpaši pielāgotu piedāvājumu izstrāde un jaunu metožu, piemēram, e-mācību/m-mācību izstrāde, testēšana un ieviešana ir HeurekaNET darbības galvenās jomas.

DOREA Educational Institute, Kipra

DOREA – ir profesionāļu komanda, kura specializējusies izcilu risinājumu piedāvājumos  tiem, kas vēlas turpināt personīgo un profesionālo izaugsmi mūžizglītībā. DOREA izstrādā un piedāvā apmācību programmas STEM un uzņēmējdarbības jomās jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī piedalās  Erasmus+KA2 projektos, kuri vērsti uz  uzņēmējdarbības prasmju attīstību un zināšanu apguvi STEM disciplīnās. DOREA ir eksperts e-apmācību platformu un e-apmācību kursu izstrādē.

InterCollege, Dānija

InterCollege – ir sociālais uzņēmums, kurš darbojas izglītības un attīstības jomā ar pamatkompetencēm kultūras, pilsoniskajā un uzņēmējdarbības izglītībā. Organizācija tika dibināta 2010. gadā Dānijā un šobrīd sadarbojas ar trim asociētajām partnerorganizācijām Apvienotajā Karalistē, Vācijā un Norvēģijā. InterCollege misija ir veicināt globālu progresu, kas balstīts uz starptautisku izpratni un sadarbību. InterCollege aktīvi darbojas  jaunatnes jomā kopš tās dibināšanas, organizējot un īstenojot neformālās izglītības apmācības, kuru mērķis ir stiprināt jauniešu apvienību kapacitāti visā Eiropā.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts (IE LZA), Latvija

IE LZA darbības mērķi ietver zinātnes, izglītības, tehnoloģiju un kultūras mijiedarbības veicināšanu, lai veidotu uz zināšanām balstītu sabiedrību, uzlabotu zinātnes un tehnoloģiju attīstību, un to konkurētspēju; sociālā dialoga attīstības un pilsoniskās iesaistes zinātnē veicināšanu, stiprinot sadarbību starp zinātni, uzņēmējiem, sociālajiem partneriem un izglītības iestādēm, kā arī atbalsta sniegšanu jaunajiem zinātniekiem. IE LZA jau daudzus gadus sadarbojas ar uzņēmējiem, sniedzot tiem zinātniski pamatotas konsultācijas un atbalstu inovāciju ieviešanā, un izgudrojumu komercializēšanā. Institūtam ir arī plašs sadarbības partneru tīkls – gan zinātniskajā, gan biznesa vidē, kuri pārstāv STEM un IKT jomu.

Eduforma, Itālija

Eduforma – Veneto reģionā akreditēts mūžizglītības, profesionālās izglītības un karjeras atbalsta pakalpojumu sniedzējs. Eduforma izstrādā, koordinē un vada mācību projektus, kurus finansē Veneto reģions (ar ESF atbalstu), kas paredzēti  jauniešiem un pieaugušajiem – bezdarbniekiem. Eduforma ir “Youth Corner” akreditēta organizācija, kura īsteno ESF “Jauniešu garantijas”  programmu. Kopš 2014. gada Eduforma ir īstenojusi 54 “Jauniešu garantijas” programmas,  kurās tika iesaistīti gandrīz 430 jaunieši – bezdarbnieki. Pateicoties daudz dažādu mācību projektu īstenošanai Eduforma ir ieguvusi lielu pieredzi inovatīvu mācīšanās modeļu izstrādē. Eduforma šobrīd piedalās Erasmus programmas “Jauniešiem uzņēmējiem” 12. cikla īstenošanā (EYE), kā arī piedalījusies 7. un 10. cikla īstenošanā. 

Vai esat gatavi uzsākt apmācības?

Sazinieties ar mums vai izveidojiet profilu