REZULTĀTI

Projekta rezultāti

Lai jaunatnes darbinieki un organizācijas, kuras aktīvi iesaistās darbā ar jauniešiem, saglabātu savu  nozīmīgumu un uzturētu ilgtermiņā jauniešu ar dažādām mācīšanās vajadzībām interesi – ir jāstiprina darbā ar jauniešiem iesaistīto pušu kapacitāti jaunu ideju un inovatīvu risinājumu radīšanā un zināšanu nodošanā, tādējādi uzlabojot gan jauniešu, gan sabiedrības kopumā dzīves kvalitāti.

Mēs uzskatām, ka jaunatnes organizāciju un jaunatnes darbinieku zināšanu un prasmju pilnveide, jaunu kompetenču un praktiski pielietojamu metožu apguve ir tikpat svarīgas kā metodiskais atbalsts programmas sekmīgai ieviešanai un īstenošanai

Vadlīnijas

Vadlīnijas “STREAM Entrepreneurship” pieejas ieviešanai un īstenošanai darbā ar jauniešiem

Vadlīnijas sniegs praktiskus norādījumus organizācijām un institūcijām, kuras darbojas jaunatnes jomā un jaunatnes darbiniekiem  “STREAM Entrepreneurship” pieejas sekmīgai ieviešanai un integrācijai jau esošajās aktivitātēs/programmās, kā arī ikdienas darbā ar jauniešiem. Vadlīniju mērķis ir izstrādāt rokasgrāmatu darbam ar jaunatni iesaistītajām organizācijām un to darbiniekiem, lai sekmētu uzņēmējdarbības prasmju un uzņēmēja domāšanas veida attīstības veicināšanu jauniešos, izmantojot “STREAM Entrepreneurship” programmas pieeju.

Vadlīnijas lejupielādējamas šeit: angļu, vācu, grieķu, latviešu, itāļu un dāņu valodās.

E-mācību Platforma

Tiešsaistes kursu platforma – iespēja turpmākai izaugsmei

Platforma piedāvās tiešsaistes kursus, lai sniegtu atbalstu jaunatnes darbiniekiem “STREAM Entrepreneurship” pieejas izmantošanai darbā ar jauniešiem. Platformā tiks izveidota arī sociālā mācību telpu (Social Learning Board), kurā  dalībnieki varēs apmainīties ar informāciju, uzdot jautājumus u. c. Šajā platformā mācību saturs tiks veidots gan teksta formātā, gan video un audio formātā. Tiks iekļauti arī pašpārbaudes jautājumi, pielikumi, prezentācijas un aptaujas. Turklāt platformā tiks integrēti visi projekta rezultāti, un e-mācību kursi būs pieejami angļu, vācu, grieķu, latviešu, itāļu un dāņu valodās.

Izmēginājuma kursi 

Starptautiskās un vietējās apmācības

Viena starptautiskā apmācība 10 jaunatnes darbiniekiem (no projekta konsorcija) tiks organizēta Kiprā. Apmācību laikā dalībnieki pilnveidos savas zināšanas par “STREAM Entrepreneurship”, lai izstrādātu, ieviestu un sekmīgi īstenotu šīs programmas pieejā balstītas aktivitātes, un aktualizētu jau esošās programmas. Apmācības sagatavos dalībniekus nākamajam izmēģinājuma posmam, kurš tiks īstenots projekta partnervalstīs ar mērķi nodot tālāk iegūtās zināšanas.

Apmācību programmu veidos e-kursi un pamatojoties uz dalībnieku atsauksmēm kursu izmēģinājuma laikā, nepieciešamības gadījumā, tiks veikti uzlabojumi.

Inovācijas un uzņēmējdarbība ir galvenie dzinējspēki mūsdienu pasaulē!

 Nepieciešamība pēc ilgtspējīgiem produktiem, pakalpojumiem un tehnoloģijām šobrīd ir lielāka nekā jebkad agrāk. Lai jaunieši kļūtu par nākotnes izaugsmes virzītājspēkiem ir jāizstrādā un jāievieš inovatīvi risinājumi. Šobrīd jauniešu apmācībā nepietiek tikai ar uzņēmējdarbības prasmju apguvi. Ir jāīsteno apmācības arī inovāciju un zinātnes jomās, lai jaunā paaudze spētu veidot labāku nākotni – ekonomisko, sociālo un jo īpaši – spētu veidot labāku vidi!

STEAMpreneur, projekat komanda

Vai esat gatavi uzsākt apmācības?

Sazinieties ar mums vai izveidojiet profilu